Ο Άρειος Πάγος «κόβει» τις ελπίδες για γάμο μεταξύ ομόφυλωνΣύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ότι επικαλείται ο εισηγητής αρεοπαγίτης κ. Χ. Μαχαίρας για την μη αναίρεση της Εφετειακής απόφασης κατά του γάμου των δύο γυναικών στην Τήλο επισημαίνω τα εξής:

1) Ο Αστικός Κώδικας (ΑΚ), όπως ισχύει, άρθρα 1350 κ.ε. δεν αναφέρει οτιδήποτε για φύλο (άνδρα-γυναίκα). Μιλά γενικώς για συζύγους και μόνο. Επίσης, όλες οι σχετικές αλλαγές ήταν μελετημένες και στοχευμένες από τότε που έγιναν (1982, 1983), ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε φύλο. Το πλέον εξωφρενικό βεβαίως είναι η αναφορά στις διατάξεις «περί προικός», αφού όλες αυτές έχουν καταργηθεί από το 1983. Όπως αναφέρεται και στο σχετικό σχολιασμό στον ΑΚ, άρθρο 1356, «Κάθε περιουσιακή επίδοση που αποτελεί σύσταση προίκας είναι άκυρη από την έναρξη ισχύος (18.02.1983) του Ν. 1329/1983» (Βλέπετε σχετικά στον ΑΚ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης: http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/225/language/el-GR/Default.aspx).

Προφανώς, ο εισηγητής αρεοπαγίτης ζει σε κάποιο παράλληλο σύμπαν σε προηγούμενη εποχή.

2) Η επίκληση του πρόσφατου νόμου 3719/2008 «σύμφωνο συμβίωσης» και στην ρητή διατύπωση περί «ετερόφυλων» αποτελεί το δεύτερο σφάλμα-ατόπημα του εισηγητή, αφού ο νόμος αυτός αντιβαίνει σε σειρά θεμελιωδών διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήδη επ’ αυτού έχει καταδικασθεί η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

3) Στο άρθρο 12 της ΕΣΔΑ αναφέρεται επί λέξει «Δικαίωμα συνάψεως γάμου - Άμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται εις γάμον και ιδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς τους διέποντας το δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους». Από τη συγκεκριμένη διατύπωση, δεν προκύπτει κάποια απαγορευτική διατύπωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε κάθε περίπτωση είναι το μόνο σημείο από το οποίο μπορεί ίσως να πιαστεί κάποιος, εάν θέλει να χειριστεί το ζήτημα μεροληπτικά.

4) Η παρ. 2 του άρθρο 23 του ΔΣΑΠΔ αναφέρει: «Αvαγvωρίζεται τo δικαίωμα αvδρώv και γυvαικώv σε ηλικία γάμoυ vα παvτρεύovται και vα δημιoυργoύv oικoγέvεια». Από τη συγκεκριμένη διατύπωση με κανένα τρόπο δεν προκύπτει η απαγόρευση γάμου ατόμων ιδίου φύλου. Ίσα-ίσα, δίνεται το δικαίωμα και στα δύο φύλα να «παντρεύονται» και να «δημιουργούν οικογένεια» με μόνη προϋπόθεση το όριο ηλικίας («ηλικία γάμου»), το οποίο επίσης δεν καθορίζεται σε συγκεκριμένο έτος, αφού ισχύει αναλόγως των προβλεπομένων σε κάθε κράτος.

5) Πράγματι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομολογία, δεν υπάρχει ρητή οδηγία ως προς τον τρόπο διασφάλισης του δικαιώματος δημιουργίας οικογένειας μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, δηλαδή εάν θα καλείται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης ή αλλιώς, αλλά τάσσεται σαφώς υπέρ του κατοχυρωμένου δικαιώματος αυτού και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στην προκειμένη περίπτωση, της Ελλάδος, προφανώς, ο νομοθέτης ήδη από το 1982-1983, οπότε και τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ, είχε φροντίσει, έστω και ακουσίως, την κάλυψη και των περιπτώσεων γάμου ατόμων ιδίου φύλου, αφού, όπως προαναφέρθηκε, έχει σκοπίμως απαλείψει κάθε αναφορά σε γένος/φύλο.

6) Τέλος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΑΚ, άρθρο 1362 Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος: «Άκυρος είναι μόνο ο γάμος που έγινε κατά παράβαση των άρθρων 1350 έως 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360. Δεν είναι άκυρος ο γάμος, εφόσον έχει γίνει η δήλωση του άρθρου 1367 προς τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή τους, έστω και αν έχουν παραλειφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης. Γάμος που έγινε χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους που προβλέπονται στο άρθρο 1367 είναι ανυπόστατος».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα άρθρα:

1350 «Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο».

1352 «Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο, συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατουμένου».

1354 «Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί».

1356 «Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό».

1357 «Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό».

1360 «Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά τη λύση τής υιοθεσίας».

1367 «Ο γάμος τελείται είτε με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ' αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας ή από λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα. Η δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων, προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας του τόπου όπου τελείται ο γάμος ή προς το νόμιμο αναπληρωτή τους, που είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν αμέσως σχετική πράξη. Οι προϋποθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέμα σχετικό με αυτήν διέπονται από το τυπικό και τους κανόνες του δόγματος ή του θρησκεύματος σύμφωνα με το οποίο γίνεται η ιεροτελεστία, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη. Ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική πράξη. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των συζύγων».

Από τα όσα γνωρίζουμε για τον γάμο των δύο γυναικών και των δύο ανδρών στην Τήλο, δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερθείσες διατάξεις. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ακυρότητας του γάμου τους ούτε αυτός μπορεί να κριθεί ανυπόστατος.

Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προαναφερθείσες ισχύουσες διατάξεις.

Συνεπώς, η τελσίδικη δικαστική απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου αρ. 83/2011 πρέπει να αναιρεθεί ως εσφαλμένη και παράνομη!

Δυστυχώς η απόδοση του δικαίου δεν γίνεται στα Ελληνικά Δικαστήρια. Η δικαιοσύνη έχει αποδράσει και η Θέμιδα δεν βρίσκεται πια εκεί.

 

Γιάννης Κατσάρης

 

http://www.athensvoice.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF-%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82-%C2%AB%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%B9%C2%BB-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%86%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Έρευνα hiv

Επιτέλους Σύμφωνο Συμβίωσης. Αν βρείτε τον κατάλληλο/η θα τον παντρευόσασταν;

Ναι - 38.8%
Όχι - 21.6%
Δεν ξέρω - 10.8%
Είμαι κρυφή - 28.8%
Η ψηφοφορία για αυτή τη δημοσκόπηση έχει λήξει
Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα!
S-Cape club Γκάζι Γκέι Ερωτικές ιστορίες - gayhellas

...και στο Facebook!

 Hot Live webcam Gay chat!