Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2009, ετοιμάστηκαν από την Επίτροπο Διοικήσεως 22 Εκθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991-2004, υποβλήθηκαν στην αρμόδια αρχή και αντίγραφό τους κοινοποιήθηκε στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Κατά τους ίδιους μήνες, 145 παράπονα κρίθηκαν, έπειτα από έρευνα αβάσιμα και 78 δε διερευνήθηκαν λόγω αναρμοδιότητας ή με βάση τη διακριτική ευχέρεια της Επιτρόπου Διοικήσεως. Σε 25 περιπτώσεις η έρευνα διακόπηκε λόγω ικανοποίησης των παραπονούμενων, ενώ σε άλλες 16 περιπτώσεις οι παραπονούμενοι ικανοποιήθηκαν ως προς το αίτημά τους, ύστερα από παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως. Συνολικά, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2009 διεκπεραιώθηκαν 557 παράπονα. Υποβλήθηκε επίσης 1 Έκθεση της Αρχής Ισότητας και μία Τοποθέτηση, και 3 Εκθέσεις της Αρχής κατά του Ρατσισμού.

Η. Αρχή κατά του Ρατσισμού

(1) ΑΚΡ 40/2009, ΑΚΡ 76/2009, από τους κυρίους Α.Λ. και Ν.Τ. αναφορικά με τις διακρίσεις που επικρατούν λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της έλλειψης σεβασμού του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή των ομόφυλων ζευγαριών. Το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενων παρεμβάσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Αρχή κατά του Ρατσισμού. Οι δύο πρόσφατες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή και η συνεχιζόμενη διεύρυνση των μέτρων κατά των διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέστησαν αναγκαία και πρόσφορη την τοποθέτησή της Επιτρόπου για το ζήτημα εκ νέου.

Η πρώτη καταγγελία αποτελεί ερώτημα που υπέβαλε Ελλαδίτης υπήκοος, αναφορικά με το δικαίωμα του Αιγύπτιου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, να εγκατασταθεί και να εργαστεί μαζί του στην Κύπρο (ΑΚΡ 40/2009). Η δεύτερη καταγγελία (ΑΚΡ 76/2009) υποβλήθηκε από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Παρατηρητηρίου για τον Ρατσισμό στην Κύπρο (RAXEN), ο οποίος μετά από έρευνες για λογαριασμό του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Fundamental Rights Agency (FRA)] και του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου του Nijmegen1, εντόπισε πολλαπλές μορφές διακρίσεων κατά των ομοφυλοφίλων, κυρίως σε σχέση με τα δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης.

Σκοπός της υποβληθείσας Έκθεσης είναι η παρότρυνση της Πολιτείας να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ίση μεταχείριση των ομόφυλων ζευγαριών και τον πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, αποσυνδέοντας, εντούτοις, αυτή την υποχρέωση από την αναγνώριση του γάμου (ή άλλης έννομης σχέσης) μεταξύ ομοφυλοφίλων. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν αποτελούν ένδειξη ότι παρόμοιας φύσης ζητήματα θα ανακύπτουν όλο και συχνότερα τόσο λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών όσο και λόγω της νομικής αναγνώρισης των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από την ανάλυση του νομικού πλαισίου, που διέπει την απαγόρευση των διακρίσεων αλλά και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, καταδείχθηκε η κινητικότητα και η δυναμική που επικρατούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν το βαθμό επίδρασης του κοινοτικού κεκτημένου στην κυπριακή έννομη τάξη και κοινωνία. Η Επίτροπος σημείωσε ότι ιδίως τα θέματα που αφορούν στην ελεύθερη διακίνηση των ευρωπαίων πολιτών παίρνουν τη μορφή μιας μη αναστρέψιμης δικαιικής νομοτέλειας, που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την κυπριακή δημόσια διοίκηση, στη βάση των όποιων παγιωμένων πρακτικών ή προκαταλήψεων.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές θέτουν επιτακτικά τα ζητήματα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και της ανάλογης αντιμετώπισης και ίσης μεταχείρισης τους εκ μέρους του νομοθέτη, της διοίκησης και της κοινωνίας. Σημείωσε δε, εμφατικά, ότι είναι άλλο θέμα η νομιμοποίηση των συμφώνων συμβίωσης και των γάμων ομοφυλοφίλων από την πολιτεία και άλλο, εντελώς διαφορετικό, η αναγκαιότητα ρύθμισης εκ μέρους της διοίκησης υπαρκτών κοινωνικών και άλλων συνεπειών που επιφέρει η αναγνώριση τέτοιων συμφώνων ή γάμων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από την οποία επηρεάζεται η Κύπρος, λόγω της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών. 

Στην Έκθεση η Επίτροπος διασαφήνισε ότι η προσέγγιση της Διοίκησης και η ρύθμιση του θέματος της διαμονής ομόφυλων συντρόφων ευρωπαίων πολιτών, με παραπομπή στον Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο, παρουσιάζει πρόβλημα συμβατότητας με την κοινοτική οδηγία για τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των Ευρωπαίων και των μελών των οικογενειών τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής της η Οδηγία αυτή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα μέλη της οικογένειας του ευρωπαίου πολίτη τον καταχωρισμένο σύντροφο εάν η νομοθεσία του κράτους υποδοχής, αναγνωρίζει τη σχέση συμβίωσης ως ισοδύναμης με το γάμο. Ορίζει επίσης, ότι τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε προσώπου λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Η σχετική εγχώρια νομοθεσία [άρθρο 4 του Ν. 7(Ι) 2007] που μετέφερε την οδηγία στο κυπριακό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα διευκόλυνσης εισόδου και παραμονής στην Κύπρο, με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο, του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει διαρκή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη.

Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης, ότι είναι γεγονός πως οι πρόνοιες της οδηγίας δεν επιφυλάσσουν την ίδια μεταχείριση σε ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια με καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης για σκοπούς ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός της Ένωσης. Η ρύθμιση του θέματος επαφίεται στα κράτη μέλη, με άξονα αναφοράς το κατά πόσο το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει τις σχέσεις συμβίωσης ως ισοδύναμες με το γάμο. Εντούτοις, σύμφωνα με την Επίτροπο, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας καθώς και της κυπριακής νομοθεσίας κινούνται στη λογική της παροχής διευκολύνσεων στα ζευγάρια αυτά, κατά τρόπο που να προσιδιάζει στη μεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους.

Έχοντας αυτά υπόψη, η Επίτροπος σημείωσε ότι ο τρόπος χειρισμού του κρίσιμου αυτού ζητήματος από την αρμόδια αρχή και ιδιαίτερα η συλλήβδην χρήση μιας ανυπέρβλητα περιοριστικής ερμηνείας των οικείων νομοθετικών διατάξεων και των προνοιών του κοινοτικού δικαίου, αποβαίνει, εντέλει, σε βάρος των ευρωπαίων πολιτών που διατηρούν καταχωρισμένη σχέση συμβίωσης στο κράτος προέλευσης και ιδιαίτερα των ομόφυλων ζευγαριών. Η πρακτική της διοίκησης απέναντι σε αυτή την κατηγορία των ευρωπαίων πολιτών περιορίζει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τη γενικότερη ευνοϊκή μεταχείριση που τους παρέχει η ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια και το κανονιστικό πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας.

Επιπρόσθετα υπογραμμίστηκε, ότι η προσέγγιση της αρμόδιας αρχής δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη το συνολικότερο δικαιικό πλέγμα στο οποίο εντάσσεται η σχετική πρόνοια της οδηγίας, η οποία κατατείνει στην προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης και της προστασίας της οικογενειακής ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Η προστασία αυτή μπορεί ενδεχομένως να μην υπάγεται στους ίδιους όρους με άλλες κατηγορίες ευρωπαίων πολιτών, αλλά συνεπάγεται σαφώς μιαν ευνοϊκή προστασία κατά τρόπο ανάλογο με τη μεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους.

Η Επίτροπος επισήμανε ότι η αιτιολογία της αρμόδιας αρχής εξαντλείται στο επιχείρημα ότι ο γάμος μεταξύ ομοφύλων δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο. Όμως, η γενικευμένη και απαγορευτική αυτή στάση και ο a priori αποκλεισμός του ομόφυλου συντρόφου Ευρωπαίου πολίτη από τα δικαιώματα που του παρέχει το κοινοτικό κεκτημένο, με το αιτιολογικό ότι ο γάμος ομόφυλων προσώπων δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο, συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση, ασυμβίβαστη με το πνεύμα της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και με βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Όπως είναι κατανοητό, η πρακτική αυτή δεν συνεπάγεται καμία εξατομικευμένη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων παραμέτρων κάθε περίπτωσης, που θα επέτρεπε τη διαπίστωση της δυνητικής ένταξης των φορέων του δικαιώματος στο προστατευτικό πεδίο της Οδηγίας. Τέτοιες παράμετροι, με βάση και τις πρόνοιες της Οδηγίας, θα μπορούσαν π.χ. να θεωρηθούν η διαπίστωση της ύπαρξης πραγματικού δεσμού ανάμεσα στους αιτητές η μόνιμη συμβίωση ή η σταθερότητα της ύπαρξης μιας σχέσης. Μια τέτοια συνεκτίμηση θα μπορούσε, ενδεχομένως, να θεμελιώσει λόγους εξαίρεσης από την παρεχόμενη προστασία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως σημείωσε η Επίτροπος, οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων της ελεύθερης διακίνησης των ευρωπαίων πολιτών, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αντικειμενικής αξιολόγησης με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Η Επίτροπος παραπέμποντας και σε σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία «επιβάλλει την υποχρέωση αναγνώρισης της ελευθερίας της διακίνησης σε όλους τους πολίτες της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των ομόφυλων ζευγαριών) χωρίς να επιβάλει την υποχρέωση αναγνώρισης και των γάμων μεταξύ ομοφύλων». Υπογράμμισε δε επίσης, ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να αναθεωρήσει τη στάση της και προχωρήσει στην παροχή ουσιαστικών διευκολύνσεων στους συντρόφους ευρωπαίων πολιτών, που ασκούν τα δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης στην Κύπρο. Υπό τις συνθήκες αυτές, η έννοια της «διευκόλυνσης» της εισόδου και παραμονής των συντρόφων των Ευρωπαίων πολιτών στην Κύπρο, όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο, δεν μπορεί παρά να ερμηνεύεται ως καταρχήν δέσμευση(υποχρέωση), και όχι ως απλή διακριτική ευχέρεια, της αρμόδιας αρχής, η οποία αρνείται ουσιαστικά την είσοδο επειδή ο γάμος ομόφυλων προσώπων δεν είναι αναγνωρισμένος στην Κύπρο.

Στις καταληκτικές της εισηγήσεις η Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Διοίκηση οφείλει να αναθεωρήσει την υφιστάμενη πρακτική της και να προχωρήσει στην άρση των υφισταμένων ανυπέρβλητων ερμηνευτικών περιορισμών, που αποβαίνουν σε βάρος μιας κατηγορίας ευρωπαίων πολιτών και να την αναπροσαρμόσει προς την κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης των ομόφυλων ζευγαριών, για σκοπούς εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στα θέματα της ελεύθερης διακίνησης των ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους. Oι πρόνοιες των θεμελιωδών αρχών και των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου και το κανονιστικό τους περιεχόμενο παρέχουν επαρκές έρεισμα για μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα αυτό.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Έρευνα hiv

Επιτέλους Σύμφωνο Συμβίωσης. Αν βρείτε τον κατάλληλο/η θα τον παντρευόσασταν;

Ναι - 38.8%
Όχι - 21.6%
Δεν ξέρω - 10.8%
Είμαι κρυφή - 28.8%
Η ψηφοφορία για αυτή τη δημοσκόπηση έχει λήξει
Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα!
S-Cape club Γκάζι Γκέι Ερωτικές ιστορίες - gayhellas

...και στο Facebook!

 Hot Live webcam Gay chat!